Regulamin sklepu

 1. Serwis zamówień (zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą) działający pod adresem www.nazosushi.pl prowadzony jest przez Agata Szcześniak z siedzibą przy ul. Symboliczna 3 ,01-252 Warszawa, Polska, e-mail: kontakt@nazosushi.pl ,numer telefonu 530161616.

OFERTA

 1. Ofertą sklepu są przygotowane w naczyniach jednorazowych lub wielokrotnego użycia: napoje zimne, gorące, sushi, dania w oparciu o ryby w elementach kulinarnych, półprodukty i wyroby gotowe.
 2. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu lub telefonicznie dzwoniąc na numer 530161616
 2. Złożenie zamówienia przez konsumenta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez sklep bez zastrzeżeń.
 3. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 4. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Serwisu zamówień. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Serwis Zamówień potwierdza otrzymanie zamówienia.
 5. Konsument niezwłocznie otrzymuje e-mail z treścią zamówienia.
 6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia przez restaurację niezbędnych danych do przygotowania zamówienia.
 7. Zamówienia są realizowane w terminie uzgodnionym przy zamówieniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru do Konsumenta.
 8. Sprzedawca może kontaktować się z Konsumentem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
 9. O realizacji zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem, w którym będą podane dane zamówienia oraz forma płatności.
 10. W przypadku odstępstw w doręczeniach zamówień sprzedawca prosi Konsumenta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe)
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Konsumenta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z transportem na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Konsument.
 12. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Konsumenta komentarza będą wyjaśniane.

PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej,wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu kształt wcześniej zawartej umowy kupna – sprzedaży.
   
 2. Za zamówienia można zapłacić w następujący sposób:
  1. gotówką przy odbiorze zamówienia,
  2. kartą przy odbiorze zamówienia,
  3. Elektronicznie, za pomocą serwisu Przelewy24 serwisu który stanowi własność PAYPRO SA ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, Polska.
    
 3. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Konsumenta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty.
   
 4. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Konsumenta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania informacji z nr konta od konsumenta.

MINIMALNE ZAMÓWIENIE I KOSZT WYSYŁKI

 1. Minimalna wartość zamówienia objętego dostawą wynosi 49 zł
   
 2. Koszty dostawy uzależnione są od miejsca docelowego dostawy na terenie m.st. Warszawy

REKLAMACJE i SPORY

 1. W przypadku, gdy doręczone zamówienie nie jest zgodne z warunkami zawartej umowy sprzedaży należy się kontaktować z obsługą telefonicznie pod nr.530161616 , lub drogą elektroniczną na kontakt@nazosushi.pl
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji sprzedawca zobowiązuje się do jego rozpatrzenia. W przypadku zasadnego zgłoszenia Sprzedawca zobowiązuje się ustalić z konsumentem warunki rozwiązania sporu.

DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy,

iż dane osobowe naszych Kupujących-Konsumentów są przechowywane w zbiorze danych Nazo Sushi które jest reprezentowane przez Agata Szcześniak z siedzibą przy

ul. Symboliczna 3 ,01-252 Warszawa, Polska.

Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez Nazo Sushi i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
 

 1. Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Konsumenta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).
   
 2. Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Konsumenta

POSTANOWIENIA ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SERWIS ZAMÓWIEŃ USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis Zamówień, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
 2. Serwis Zamówień nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy.

W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony sklepu internetowego jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis Zamówień są następujące:
  1. zawieranie umów sprzedaży on-line (w zakresie towarów sprzedawanych przez Serwis Zamówień)
    
 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis Zamówień są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  3. klient poczty elektronicznej.
    
 3. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
   
 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
   
 5. Serwis Zamówień niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot.usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis Zamówień,
  2. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres:

kontakt@nazosushi.pl

Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

  1. Serwis Zamówień dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
  2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Serwis Zamówień zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
    
 1. Serwis Zamówień informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
  1. Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Serwis Zamówień. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Serwis Zamówień w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Serwisu Zamówień, w celu dostosowania wyglądu Serwisu Zamówień do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu Zamówień, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.
    
 2. Serwis Zamówień przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
   
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Konsumenta.
   
 3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie www.nazosushi.pl stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
   

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 r. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
Nasza strona wykorzystuje ciasteczka.

Kliknij przycisk poniżej lub opuść stronę. Przeczytaj naszą politykę prywatności.